Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí:
 1. VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky;

 2. pořadatelem – Mgr. Lucia Klimková, IČ: 01405772, místo podnikání U uhříněveské obory 1555/6, 104 00 Praha 10;

 3. objednatelem – osoba poptávající u Pořadatele výuku matematiky v kurzu vypsaném pořadatelem a po uzavření smlouvy o účasti v kurzu osoba oprávněná a povinná z takové smlouvy;

 4. účastníkem výuky – osoba účastníci se výuky v kurzu pořádaném pořadatelem na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a pořadatelem;

 5. výukovou hodinou – 50 minut;

 6. místem výuky – Základní Škola U Obory, Vachkova 630, 104 00 Praha 10

 7. webová stránka pořadatele – www.pochopitelnamatematika.cz;

 8. vyhláška kurzu – pořadatelem zveřejněná informace obsahující základní informace o kurzu, tj. charakteristiku kurzu, identifikaci a profil lektora kurzu, termín konání kurzu a výuky, místo konání kurzu, cenu kurzu (kurzovné) a způsob úhrady, způsob přihlášení do kurzu, identifikaci pořadatele kurzu a kanály pro zjištění bližších informací a pro rezervace;

 9. kázeňským přestupkem – zejména úmyslné poškození učebny nebo jejího vybavení, neuctivé či agresivní chování k ostatním účastníkům kurzu nebo k lektorovi, vyrušování ostatních účastníků kurzu v průběhu výuky.

Článek II.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi pořadatelem a objednatelem, jíž objednatel u pořadatele objednává výuku matematiky pro účastníka(y) výuky, se uzavírá takto:

 1. pořadatel zveřejní přehled termínů, v nichž při dostatečném obsažení (alespoň 8 účastníků v kurzu) má zájem kurzy pořádat, včetně uvedení tematického zaměření jednotlivých kurzů, termínů výuky a vyučovacích dní a hodin prostřednictvím vyhlášky kurzu(ů);

 2. objednatel prostřednictvím pořadatelem zveřejněné přihlášky nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce pořadatele po seznámení se s podmínkami účasti v kurzu a charakteristikou kurzu, jak jsou uvedeny ve vyhlášce kurzu a v těchto VOP, učiní za podmínek ve vyhlášce kurzu a za podmínek obsažených v těchto VOP vůči pořadateli nabídku na uzavření smlouvy o zajištění výuky v některém z kurzů (označením konkrétního výukového dne a výukové hodiny). Objednatel může návrh formulovat i alternativně (označit více konkrétních výukových dní a výukových hodin v těchto dnech). V takovém případě náleží oprávnění vybrat kurz, k němuž bude smlouvy uzavřena, pořadateli;

 3. potvrdí-li pořadatel objednateli zprávou elektronické pošty do dne uvedeného ve vyhlášce kurzu, že byl účastník výuky k výuce do kurzu přijat, je smlouva mezi objednatelem a pořadatelem o zajištění výuky účastníka výuky v kurzu uzavřena za podmínek stanovených ve vyhlášce kurzu, v přihlášce do kurzu a v těchto VOP. Nevyrozumí-li pořadatel objednatele v termínu určeném ve vyhlášce kurzu, smlouva uzavřena není. Pořadateli vždy svědčí právo nabídku na účast účastníka výuky v kurzu neakceptovat.

 1. Bude-li smlouva ve smyslu odst. 1 písm. c) uzavřena, její neoddělitelnou součást tvoří VOP. Ujednání obsažená v dokumentu označeném jako přihláška do kurzu mají přednost před zněním těchto VOP.

Článek III.

Předmět smlouvy a závazky stran

 1. Předmětem smlouvy mezi objednatelem a pořadatelem je úplatné zajištění skupinové výuky matematiky v dohodnutém kurzu pořadatele. Charakteristika kurzů pořadatele je uvedena na webové stránce pořadatele a ve vyhlášce kurzu. V dalším platí tyto všeobecné obchodní podmínky.

 2. Základním závazkem pořadatele je zajistit objednanou výuku ve sjednaném rozsahu.

 3. Základním závazkem objednatele je převzít objednanou výuku a řádně, tj. v ujednané částce a včas, uhradit kurzovné.

Článek IV.

Výuka

 1. Výuka se realizuje skupinově. Minimální počat členů vyučované skupiny (účastníků kurzu) je 8. Maximální počet členů vyučované skupiny (účastníků kurzu) je 16.

 2. Výuka se koná v místě výuky. Pořadatel účastníkovi výuky a objednateli, není-li objednatel současně účastníkem výuky, zprávou elektronické pošty před začátkem kurzu sdělí, v jaké místnosti v rámci místa výuky bude výuka vedena.

 3. Pořadateli svědčí právo místo výuky pro konkrétní vyučovací hodinu či pro zbytek kurzu změnit. Změnu místa výuky oznámí pořadatel účastníkovi výuky a objednateli, není-li objednatel současně účastníkem výuky, zprávou elektronické pošty. Stejné platí i o výukové místnosti v rámci místa výuky.

 4. Výuka v rozsahu jedné výukové hodiny se koná jednou za týden. Kurz zahrnuje 15 lekcí/výukových hodin.

 5. Výukový den a začátek a konec výukové hodiny, v nichž se kurz koná, tedy výukový den a začátek a konec výukové hodiny, které se bude účastník výuky účastnit, je určen dohodou pořadatele a objednatele podle čl. II. odst. 1 VOP. Uvedené platí obdobně pro začátek kurzu a celkovou dobu trvání kurzu.

 6. Výuka je vedena částečně interaktivně (matematické hry, kvízy, soutěže), kdy cílem je zaktivovat účastníka výuky, vzbudit v něm aktivní zájem o matematiku, který potlačí časté obavy z tohoto předmětu. Procvičovány jsou také příklady dle požadavku rámcového vzdělávacího programu, ze kterých mj. vychází testy CERMAT.

 7. Účastníkům výuky jsou zadávány domácí úkoly, jejichž cílem je procvičit probranou látku – bez řešení zadávaných domácích úkolů nelze předpokládat naplnění účelu kurzu ve vztahu k účastníkovi výuky.

Článek V.

Náhradní výuka

Omluvení neúčasti ve výuce

 1. Výuka se nekoná ve dnech státních svátků a ve dnech, na které jsou pro Prahu 10 vyhlášeny školní prázdniny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v rozpisu výuky a v ceně kurzovného.

 2. Pořadateli svědčí právo z vážných důvodů (zejména nemoc lektora a nemožné zajištění náhradního vyučujícího, nepředvídatelné uzavření prostor, ve kterých je konána výuka, nebo dlouhodobé uzavření prostor, ve kterých je konána výuka bez možnosti zajistit náhradní prostory) zrušit vypsanou výukovou hodinu. Místo zrušené výukové hodiny vypíše pořadatel náhradní výukovou hodinu. Zrušení výukové hodiny i oznámení náhradní výukové hodiny se provede zprávou elektronické pošty před začátkem zrušené výukové hodiny.

 3. Náhradní výukové hodiny za zrušené výukové hodiny podle odst. 2, nebude-li pořadatelem určeno jinak, budou vedeny v místě výuky v průběhu měsíce března ve shodných dnech se shodným počátkem a koncem výukových hodin jako běžné výukové hodiny kurzu.

 4. Je-li účastníku výuky předem známo, že se nebude výukové hodiny účastnit, je povinen se včas prostřednictvím zprávy elektronické pošty před výukovou hodinou omluvit pořadateli.

 5. Neúčast účastníka výuky na výukové hodině, ať již předem omluvenou nebo neomluvenou, bez ohledu na důvod neúčasti, není možné nahradit (účastník výuky má možnost vypočítat lektorkou označené příklady, které byly probírány na zmeškané hodině mimo výuku a následně je předat lektorce ke kontrole).

Článek VI.

Lektor

 1. Lektor kurzu je uveden ve vyhlášce kurzu.
 2. Pořadateli svědčí právo v průběhu pořádní kurzu vyměnit lektora kurzu.
 3. Změnu lektora pořadatel oznámí účastníkům výuky a objednateli, není-li současně účastníkem výuky, prostřednictvím zprávy elektronické pošty.

Článek VII.

Ukončení účasti v kurzu

 1. Účastníka výuky nelze z kurzu odhlásit.

 2. Pořadateli kurzu svědčí právo účastníka výuky z kurzu vyřadit, dopustí-li se kázeňského přestupku i po-té, co byl zákonný zástupce účastníka výuky na dřívější kázeňský přestupek účastníky výuky pořadatelem upozorněn.

Článek VIII.

Kurzovné

Platební podmínky

 1. Kurzovné je uvedeno ve vyhlášce kurzu. Cena kurzovného je konečná. Zahrnuje mj. cenu za poskytnuté výukové materiály v průběhu kurzu.

 2. Kurzovné se platí najednou do termínu uvedeného ve vyhlášce kurzu bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu pořadatele, který je uveden ve vyhlášce kurzu. V rámci platby se uvede variabilní symbol určený pořadatelem a jméno a příjmení účastníka výuky.

 3. Bude-li objednatel v prodlení s placením kurzovného, svědčí pořadateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

 4. Zmeškání výukové hodiny (ať již omluvené nebo neomluvené), přerušení docházky do kurzu, ani vyřazení účastníka výuky z kurzu pořadatelem ve smyslu čl. VII. nezakládá právo ani na slevu z kurzovného ani právo na vrácení kurzovného nebo jeho části.

Článek IX.

Reklamace

 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen pořadatele o této skutečnosti informovat písemně, příp. zprávou elektronické pošty.

 2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetí vyučovací hodiny předmětného kurzu; při zmeškání některé z těchto vyučovacích hodiny se lhůta neprodlužuje. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

 3. Pořadatel obdržení reklamace do 2 pracovních dní potvrdí zprávou elektronické pošty.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení.

 5. Pořadatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne pořadatel o reklamaci nejpozději do 4 týdnů od dne jejího reklamace.

 6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele.

 7. Pořadatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Článek X.

Ochrana spotřebitele

 1. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. prostřednictvím zprávy elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na webové stránce pořadatele) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta počíná plynout ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (viz čl. II. odst. 1 VOP). K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty poskytovateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel (zaplacené kurzovné nebo jeho prozatím uhrazenou část), a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 2. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit poskytovateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

 3. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 1.

 4. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu (zprávou elektronické pošty nebo formulářem na webových stránkách pořadatele) zaniká.

 5. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy je objednatel povine odeslat pořadateli zprávou elektronické pošty. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením.

Článek XI.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování výuky matematiky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek XII.

Zrušení kurzu – odstoupení od smlouvy

 1. Pořadateli svědčí právo zrušit kurz a odstoupit od smlouvy o zajištění výuky v kurzu uzavřené s objednatelem, poklesne-li do prvé výukové hodiny kurzu počet účastníků výuky (účastníků kurzu) pod 8.
 2. Při odstoupení pořadatele od smlouvy podle odst. 1 pořadatel vrátí objednateli kurzovné v plné výši. Kurzovné se vrací převodem na bankovní účet objednatele do 14 dní od zrušení kurzu a odstoupení od smlouvy. Kurzovné bude poukázáno ve prospěch bankovního účtu objednatele, z nějž byla provedena úhrada kurzovného, nebude-li objednatelem písemně označen jiný bankovní účet.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvou nelze vypovědět. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech uvedených v čl. X. a XII. VOP. Ustanovení § 2002 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Podmínky a podrobnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s realizací smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem jsou dostupné ZDE.
 3. Změna obsahu smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem je možná pouze na základě písemné dohody stran.
 4. Nestanoví-li VOP nebo není-li smluvními stranami ujednáno jinak, řídí se jejich právní vztahy příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 7. září 2018.

Příloha

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy dle ust. § 1829

a násl. občanského zákoníku

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Odstupující : _______________________________________________________________

Adresát: Mgr. Lucia Klimková, IČ:1405772, U uhříněveské obory 1555,104 00 Praha 10

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb

Specifikace služby _______________________________________________________

Datum objednání služby _______________________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele: _______________________________________________________

Adresa spotřebitele: _______________________________________________________

Podpis spotřebitele _______________________________________________________

(jen je-li formulář v listinné formě)

Datum: _______________________________________________________